Registrace uživatele:
Čtenář může být v knihovně zaregistrován po předložení OP (starší 15 let) a zaplacení registračního poplatku. Na základě přihlášky je mu vystaven čtenářský průkaz na dobu 12 kalendářních měsíců. Průkaz je nepřenosný a jeho ztrátu je čtenář povinen ihned knihovně ohlásit, stejně jako změnu bydliště. Čtenář je povinen řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny pracovníků knihovny.

Půjčování dokumentů:

Výpůjční lhůta je stanovena na 1 měsíc. Může být 2x prodloužena, požádá-li o to čtenář před jejím uplynutím a nežádá-li dílo další uživatel.

Čtenář může požádat o rezervaci dokumentu.

Na požádání čtenáře knihovna zprostředkuje výpůjčku meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny.

Jestliže čtenář nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatky z prodlení (upomínky) podle ceníku služeb. Jestliže čtenář ani po upomenutí dokument nevrátí, řeší se jeho vrácení právní cestou.

V případě ztráty, zničení nebo poškození dokumentu rozhoduje o způsobu náhrady knihovna. Může požadovat:

1. nepoškozený výtisk + manipulační poplatek dle platného ceníku

2. finanční náhradu, která se skládá z ceny dokumentu + manipulační poplatek dle platného ceníku


Kopírování:

Z knihovního fondu lze čtenáři okopírovat materiály za poplatek podle ceníku. Kopie se zhotovují na počkání.


Internet:

Knihovna poskytuje služby internetu, které se řídí Provozním řádem pro práci s internetem, tisk z internetu se účtuje podle ceníku.